Tag: SSIS-652

Nhật ký những ngày sống cùng thần tượng

Nhật ký những ngày sống cùng thần tượng. Bạn nghĩ rằng tôi…với mẹ…bạn thật điên rồ -bạn sẽ không thích điều đó, mặc dù bạn đang thổi phồng bố mình -nhưng điều đó khác, mẹ tôi là một thứ khác và tôi thì không' Đừng ngh...